شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354

روز: 9 آبان 1400

شرایط اقتصادی کشور

جناب آقای شافعی رئیس اتاق ایران و دبیر شورای مرکز : اکنون شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که تحمل و فرصتی برای آزمون و