شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354

روز: 14 آذر 1400

بررسی مشاغل سخت و زیان آور

دبیرخانه شورای گفتگوی سمنان : در نشست کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بررسی مشاغل سخت و زیان آور مورد بررسی قرار گرفت. در