شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354-1-pvpeig4a99z7436kt4iyqufq2mvobolk2w7f0ptbz6 copy2

روز: 16 آذر 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

عوارض نرخ جابه جایی کالا

🖊 به گزارش دبیرخانه شورای گفتگوی سمنان: 💢جلسه کارشناسی مشترک شورای گفتگوی مرکز ؛ سمنان و خراسان جنوبی در خصوص بحث وبررسی عوارض نرخ جابه