شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354

برچسب: جلسه کارشناسی ، شورای گفتگوی دولت ، بخش خصوصی ، استان سمنان ، سمنان ، دستگاههای اجرایی ، کمیسیون باربری ، حق کمیسیون ، حمل و نقل و ترابری ، حمل و نقل ، ترابری