شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354

برچسب: حد اعتبار ، حسابهای جاری ، استان سمنان ، سمنان ، بخش خصوصی ، دستگاههای اجرایی ، جلسه کارشناسی شورا ، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ، شورای گفتگوی