شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354

برچسب: ممیزی ، مستندات مالی ، شرکتهای تجاری ، شورای گفت‌وگوی دولت ، بخش خصوصی ، استان سمنان ، سمنان