شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354-1-pvpeig4a99z7436kt4iyqufq2mvobolk2w7f0ptbz6 copy2

تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی

لینک کوتاه :

جلسه کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
با موضوع : عدم اجرای تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی در خصوص اتاق اصناف ایران