شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354

تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی

لینک کوتاه :

جلسه کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
با موضوع : عدم اجرای تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی در خصوص اتاق اصناف ایران