شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354

برچسب: اعطای زمین ، سرمایه‌گذاران ، انرژی خورشیدی ، استاندار سمنان ،  سید محمدرضا هاشمی ، دامغان ، استان سمنان