شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354

برچسب: شورای گفتگو ، بخش خصوصی ، صدور جواز تاسیس ، جواز تاسیس ، واحدهای کانی آرایی ، صنایع معدنی ، استان سمنان ، سمنان ، قانون معادن