شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354

برچسب: مالیت ، سرمایه ، نمایندگان ملت ، دوره تملک ، سفته ، قاچاق کالا  ، مجلس شورای اسلامی