شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354

برچسب: متراژ ، مساحت ابزار کار، پروانه‌های صنفی ، صدور پروانه‌