شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354-1-pvpeig4a99z7436kt4iyqufq2mvobolk2w7f0ptbz6 copy2

« نحوه ثبت اظهارنامه های صادراتی در سامانه جامع تجارت »

لینک کوتاه :

قابل توجه صادرکنندگانی که نسبت به ابطال اظهارنامه های صادراتی در سیستم EpL گمرک اقدام نموده اند :

در مواردی که اظهارنامه های صادراتی در سیستم EpL گمرک ابطال گردیده ولی مراتب ابطال در سامانه جامع تجارت قابل رویت نمی باشد ، مقتضی است ذینفع نسبت به فراخوانی مجدد اظهارنامه مربوطه اقدام نماید تا مراتب ابطال اظهارنامه در سامانه جامع تجارت نیز لحاظ گردد.

                                                                                                     (کمیته اقدام ارزی)