شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354-1-pvpeig4a99z7436kt4iyqufq2mvobolk2w7f0ptbz6 copy2

برچسب: دبیرکل اتاق اصناف ، اتاق تهران ، نجفی منش ، دکتر بیات ، ریاست جمهوری ، محمد زائری ، حمیدرضا فولادگر