شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354

برچسب: دبیرکل اتاق اصناف ، اتاق تهران ، نجفی منش ، دکتر بیات ، ریاست جمهوری ، محمد زائری ، حمیدرضا فولادگر