شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354-1-pvpeig4a99z7436kt4iyqufq2mvobolk2w7f0ptbz6 copy2

دومین بروشور شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی منتشر شد.

لینک کوتاه :

بروشور شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

دومین بروشور شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با تمرکز بر معرفی شوراهای استانی و عملکرد آن ها منتشر شد.

در ابتدا این بروشور میخوانیم:

همزمان با شکل گیری شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی، شوراهای گفت و گوی استانی نیز با تصویب ماده 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از سال 1390 به ریاست استانداران تاسیس شدند. بدین ترتیب هر استاندار موظف شد با همکاری رؤسای اتاقهای سه گانه بازرگانی، اصناف و تعاون در استان ها، شورای گفت و گوی استان را تشکیل دهد تا بتوانند درخواست تشکل ها و فعالان اقتصادی استان خود را دریافت و بررسی کنند، و با مشارکت دستگاه ها و مسئولین محلی، در راستای بهبود محیط کسب و کار استان اتخاذ تصمیم نمایند. جلسات شوراهای گفت و گوی استانی هر ماه یک بار به ریاست استاندار و حضور رئیس اتاق بازرگانی استان به عنوان دبیر شورا برگزار می شود. به نحوی که فعالان اقتصادی استان بتوانند به صورت مستقیم و بیواسطه، درخواست ها و مشکلات خود را با استاندار، نمایندگان مجلس و دیگر مسئولین اجرایی و قضائی در استان مطرح نمایند. عملکرد شوراهای گفت و گو در تمامی استان ها با استفاده از یک نظام جامع ارزیابی و امتیازدهی، هر شش ماه یک بار پایش می شود و نتایج آن در سایت شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی منتشر می گردد. این ارزیابی نشان دهنده عملکرد استاندار، اتاق های سه گانه استان، و سایر دستگاه های استانی عضو شورا در حل مشکلات فعالان اقتصادی استان و تحقق اهداف قانونی شورای گفت و گو است. سپس نتایج ارزیابی به طور مستمر توسط وزیر کشور به استانداران ابلاغ می شود و گزارش آن به رئیس جمهور ارسال می گردد.

فهرست مهمترین مطالب ارائه شده در این بروشور به شرح زیر می باشد:

1- فلسفه شکل گیری شوراهای گفت و گوی استانی بر اساس قانون

2-وظایف شوراهای استانی

3-برخی از دستاورد های شوراهای استانی

4-ترکیب اعضای شوراهای استانی

جهت دریافت فایل این بروشور به انتهای صفحه مراجعه فرمایید.